Algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN en de ouders.

2. Alle gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN is slechts aan een offerte gebonden indien er een aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud is bevestigd. Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. De doelstelling is om samen met de opdrachtgever(s) een aanpak te kiezen die bij hen als gezin past. Om dit te kunnen doen is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk gegevens worden gedeeld om hiermee aan de slag te kunnen. Al deze gegevens blijven eigendom van de ouders zelf en zullen uiteraard ook vertrouwelijk worden behandeld. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van het betrokken gezin zullen deze kunnen gedeeld worden (bv. voor onderzoeksdoelstellingen).

4. Het is in het belang van de doelstellingen dat er zoveel mogelijk accurate informatie wordt gedeeld. Alle gegevens worden dan verwerkt tot een individueel gesprek/slaapplan op maat dat van toepassing is op het kindje/ de kindjes. De ouders moeten deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met andere personen.

5. De diensten van LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN hebben betrekking op slaapcoaching. Er is een bepaalde termijn voor het uitvoeren van deze coaching voorzien. Dit is echter niet bindend en louter indicatief.

Als er een vermoeden is dat een medische consult/diagnose nodig zou kunnen zijn, dan zal er worden doorverwezen. LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN Heeft niet het doel om diagnoses te stellen die niet in haar professioneel werkruim vallen.

6. Het aangaan van een consultatie en/of een slaapplan is een samenwerkingsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN zal zoveel mogelijk in het werk stellen om de ouders volgens het vooropgestelde plan bij te staan. LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van haar taak en bijhorende werkzaamheden ter zake. Uiteraard zal zij zich tot het uiterste inspannen om een resultaat te bereiken dat voor partijen bevredigend is.

7. Het is echter door de input van de ouders en hun beslissingen om er al dan niet voor te kiezen om de aanbevelingen al dan niet te implementeren. Dit zal dan ook bepalend zijn voor de te behalen resultaten. Het hanteren van een consistente aanpak zal bovendien bevorderend werken.

8. Een kind vraagt bovendien ook een zeer individuele aanpak, geen enkel kind is hetzelfde. Dit wil LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN ook absoluut erkennen waardoor ook ruimte voorzien wordt voor bijsturing in functie van het kind.

9. Een betaling moet in orde zijn voor de start van een consultatie of slaapplan. Heel concreet betekent dit dat de factuur geheel moet betaald worden alvorens er van start kan worden gegaan.
In geval van laattijdige of niet betaling van een factuur, zal er van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% en een schadebeding van 10% verschuldigd zijn.

10. Annuleren kan 7 dagen op voorhand. Bij annulatie binnen de 7 dagen wordt er 50% van de kosten gerekend. Bij annulatie 3 dagen op voorhand 100%.

Eens een slaapplan of consultatie is opgestart is er geen terugbetaling voorzien. Ook een vroegtijdig stopzetten impliceert geen terugbetaling.

11. De informatie die wordt aangereikt is gebaseerd op wetenschappelijke informatie volgens ‘the gentle sleep methode’ en blijft ten allen tijde eigendom van LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN; dit in eender welke vorm. Dit mag niet gedeeld of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming.

12. Alle informatie die LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN deelt is gericht op een persoonlijke aanpak en is op maat van uw kindje aan de hand van de verkregen input.

13. LIEFDEVOL HELPEN SLAPEN kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de doelstellingen niet bereikt worden.

14. Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbank te Antwerpen zijn bevoegd in geval van een geschil.